1. 2.

က်မမွတ္မိေနတာေတာ့က်မကဗ်ာစေရးတာ တန္းေက်ာင္းသူဘ၀။ ေက်းလက္တြဲ ဖက္ေက်ာင္းကေလး၏နံရံကပ္စာေစာင္အတြက္ျဖစ္သည္။ ရြာ၏မူလတန္းေက်ာင္းပိုုင္ က်ယ္၀န္းေသာေျမနိမ္႔ကြင္းျပင္အလယ္မွာေဆာက္ထားသည့္ ေျမစိုုက္ဓနိမိုုးထရံကာ 
ေက်ာင္းကေလးမွာနံရံကပ္စာေစာင္လုုပ္မည္ဆိုုေတာ့အေပ်ာ္ဆံုုး သူကက်မျဖစ္ခဲ့မည္ ထင္သည္။ နံရံကကပ္စာေစာင္လုုပ္မည္ဟုုေၾကျငာၿပီးပူးေပါင္းပါ၀င္မည့္သူေတြကိုု ဖိတ္ေခၚကတည္းက စာ၊ ကဗ်ာတခုုခုုေရးဖိုု႔ က်မကေသခ်ာၿပီးသားမိုု႔စာေရးသူေနရာ ကပူးေပါင္းပါ၀င္ဖိုု႔စာရင္းေပးလိုုက္သည္။ ေရြး ခ်ယ္ခံရမည့္စာမူမ်ားကိုု နံရံတြင္ကပ္မည့္ စာရြက္ႀကီးမ်ားတြင္ကူးၿပီးေရးခ်ဖိုု႔လက္ေရးလွသူမ်ားကိုုဖိတ္ေခၚရာတြင္ေတာ့လက္ေရး ညံ့သူက်မမပါ၀င္ႏိုုင္ခဲ့ပါ။ သိုု႔ေသာ္ ေရြးခ်ယ္ခံစာမူမ်ားအတြက္သရုုပ္ေဖာ္ပံုုေရးဆြဲေပး မည့္သူမ်ားကိုုဖိတ္ေခၚရာတြင္ေတာ့ က်မလက္ေထာင္မိျပန္သည္။
Labels: 3 comments | | edit post
Reactions: