1. 2.

ကမၻာ့အေရွ့ျခမ္းအာရွနိုင္ငံတခုမွ ကမၻာ့အေနာက္ျခမ္းအေမရိကကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းခရီးႏွင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကအေ႐ွ႔ပုိင္း၏ ေျမျပင္ေပၚ ေျခခ်ခိုလံႈလိုက္ရခ်ိန္မွာေတာ့ ၂၀၀၉ ၏ ပန္းစံုပြင့္ေသာေႏြဦးႏွင့္အတူ 
ေဖာ္ေရြေႏြးေထြးေသာၿမိဳ ့သူၿမိဳ ့သားမ်ားက က်မတို႔ကိုႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။
       ထိုေဖာ္ေရြေႏြးေထြးမႈမ်ားေၾကာင့္ပင္က်မ၏မိခင္ေျမအေၾကာင္းမိတ္ဆက္ေျပာျပဖို႔ မတြန္႔ဆုတ္ခဲ့ျခင္းက  က်မအတြက္အခြင့္အေရးတခုျဖစ္ခဲ့သည္။ကမၻာ၏တျခားဖက္ျခမ္းမွအာရွနိုုင္ငံငယ္ေလးတခုက အေမရိကႏွင့္ ဘယ္ေရြ႔ဘယ္မွ်ကြာျခားေၾကာင္းေျပာျပခြင့္ရခဲ့သည္။ မတူျခားနားေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားအတြင္းမွမတူျခားနား ေသာတန္ဖိုးမ်ားကိုေတြ႔ရွိခံစားႏုိင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ထိုုမတူျခားနားမႈမ်ားအေၾကာင္းကို စာမ်ားမွတဆင့္ေ၀ငွႏုိင္ျခင္း ကက်မအတြက္ ေက်နပ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။
Labels: 0 comments | | edit post
Reactions: